Cô giáo như mẹ hiền

 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   mnnghiphuong@nghean.edu.vn
 • Phạm Thị Biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   mnnghiphuong123@gmail.com
 • Ngô Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   mnnghiphuong123@gmail.com
 • Ngô Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   mnnghiphuong123@gmail.com
 • Hoàng Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0344187636
  • Email:
   mnnghiphuong@nghean.edu.vn
 • Trần Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0982875592
  • Email:
   mnnghiphuong@nghean.edu.vn
 • Chu Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0379398689
  • Email:
   mnnghiphuong@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0967958643
  • Email:
   mnnghiphuong@nghean.edu.vn